Kontakt
dla mediów

Wojciech Kądziołka
Rzecznik prasowy

725 25 09 85
media@pgpsa.pl

Kontakt dla mediów:
Wojciech Kądziołka
Rzecznik prasowy
tel. 725 25 09 85
media@pgpsa.pl

09 Kwietnia 2014

Przetarg - fakty

 Przetarg kalendarium:

 1) Ogłoszenie przetargu: 2 września 2013 roku

 2) Dokumentacja – wszystkie warunki przetargu, opisy, skany

 http://www.czdsigb.gov.pl/zamowienia-publiczne/71-zamowienia-publiczne.html

 3) Wyrok KIO z 7 października 2013 roku

Krajowa Izba Odwoławcza w trzyosobowym składzie, któremu przewodniczył Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Paweł Trojan orzekła 7 października 2013 r., że żaden sąd i prokuratura w Polsce nie może domagać się, by dowód nadania przesyłek poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nadawanych przez sądy lub prokuratury, był wystawiany z mocą urzędową stempla pocztowego. Orzeczenie KIO ma olbrzymie znaczenie dla rynku usług pocztowych w Polsce. Rozstrzygnięcie spornej kwestii otwiera prywatnym operatorom pocztowym, w tym InPost, nieograniczony dostęp do przetargów na rzecz wszystkich instytucji publicznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. KIO przewiduje, że zahamowanie nieuzasadnionych wymogów spowoduje wzrost konkurencji na rynku usług pocztowych, a w konsekwencji spadek cen i wzrost jakości usług.

 4) Zmiana warunków WIWZ

Udział Polskiej Grupy Pocztowej w przetargu organizowanym przez Centrum Zakupów był możliwy dzięki zmianie warunków SIWZ na podstawie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 października 2013 roku, że żaden sąd i prokuratura w Polsce nie może domagać się, by dowód nadania przesyłek poleconych nadawanych przez sądy lub prokuratury, był wystawiany z mocą urzędową, o której mowa w art. 17 prawa pocztowego.

 5) Termin składania ofert 10 października 2013 r.

 6) Warunki przetargu w skrócie (najważniejsze kryteria)

 PGP będzie świadczyła usługę w oparciu o sieć ponad 7000 placówek pocztowych w całym kraju, zgodnie z kryteriami stawianymi przez CZdS Centrum Zakupów dla Sądownictwa:

 a) co najmniej po jednej placówce pocztowej, licząc średnio w skali kraju, na 6000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko – wiejskich,

b) co najmniej jedna placówka pocztowa, licząc średnio w skali kraju, na 85 km2 powierzchni w gminach wiejskich,

c) w każdej gminie co najmniej jedna stała placówka pocztowa,

d) wskazane w lit. a-c placówki pocztowe czynne będą w terminach wymaganych przez CZdS.

 

Oferta w zł polskich

 1. Polska Grupa Pocztowa S.A. z cenami:

dla części 1 – 460 892 224,03 zł brutto,

dla części 2 – 36 047 112,36 zł brutto;

 

2. Poczta Polska S.A. z cenami:

dla części 1 – 529 941 463,12 zł brutto,

dla części 2 – 51 471 595,25 zł brutto.

 

Cena ofertowa PGP S.A. została poprawiona przez zamawiającego (informacja do

PGP S.A. została skierowana pismem z dnia 19 listopada 2013 r.) i wynosiła:

dla części 1 – 460 892 224,56 zł brutto,

dla części 2 – 36 047 071,51 zł brutto.

 7) Próby unieważnienia przetargu przez Pocztę Polską

 http://www.noweprzetargi.pl/szukaj/2762-13.pdf

 Poczta Polska w odwołaniu zarzuciła PGP miedzy innymi (wyciąg):

 - że PGP nie posiada i nie posiadała na dzień składania ofert sieci placówek wymaganej przez zamawiającego

- zadeklarowanie czy zobowiązuje się do spełnienia tego warunku na etapie późniejszym bezwzględnie dyskwalifikuje ofertę,

- PGP złożyła ofertę samodzielnie, a nie jako konsorcjum, zatem nie ma miejsca sytuacja połączenia sieci placówek kilku wykonawców celem wspólnego wykazania spełniania warunku,

- placówki, którymi dysponuje PGP cechuje duża rotacyjność (częste zmiany lokalizacji placówek) a także niejednolite i niestałe okresy ich funkcjonowania, placówki PGP mieszczą się często w lokalach prowadzących inna, dalece odbiegającą od pocztowej działalności

- PGP nie posiada zawartych jakichkolwiek umów z Poczta Polska, które pozwalałyby jej na nadawanie przesyłek poza granice kraju z jej udziałem

- rażąco niskie ceny w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia oraz znacząco odbiegające od cen rynkowych

 8) Odrzucenie odwołania Poczty Polskiej przez Krajową Izbę Odwoławczą

16 grudnia 2013 roku KIO podtrzymała decyzję Centrum Zakupów dla Sądownictwa
w sprawie wygranego przez PGP przetargu na obsługę korespondencji sądów i prokurator. W ogłoszonym wyroku KIO oddaliła odwołanie Poczty Polskiej i potwierdziła, że PGP spełnia wszystkie kryteria konieczne do realizacji kontraktu.

 W uzasadnieniu wyroku stwierdza między innymi, że PGP:

 a) posiada co najmniej po jednej placówce pocztowej, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na 6000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko – wiejskich,

b) posiada co najmniej jedna placówkę pocztowa, licząc średnio w skali kraju, przypadająca na 85 km2 powierzchni w gminach wiejskich,

c) posiada w każdej gminie co najmniej jedna stała placówkę pocztowa,

d) wskazane w lit. a-c placówki pocztowe czynne będą we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa.

e) zamawiający dopuszcza złożenie wraz z oferta potwierdzenia posiadania w rozumieniu możliwości wykorzystania do wykonywania świadczenia, poprzez nadanie w imieniu zamawiającego przesyłek w placówkach pocztowych innych operatorów oraz przedstawił oświadczenia innych podmiotów (notarialnie poświadczonych) złożonych przez PGP S.A. -  umowy zawarte z innym operatorem pocztowym, który udostępnia zasoby własne, jak i zasoby agentów pocztowych na podstawie zawartych z nimi umów.

 Lub krócej w kilku punktach:

 W szczególności Izba uznała, że zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego wystarczającym jest, że PGP ma zagwarantowaną możliwość wykonywania zamówienia w oparciu o wymaganą sieć ponad 7000 placówek pocztowych, począwszy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług.

Ponadto nieprawdziwe były zarzuty Poczty Polskiej, że PP ma monopol na świadczenie usług w obrocie zagranicznym, jak również nieprawdziwe były zarzuty, iż zaoferowana przez PGP cena wymagała zbadania jako potencjalnie rażąco niska. KIO uznała, że wobec uwolnienia rynku pocztowego od 1 stycznia 2013 roku, na skutek konkurencji operatorów alternatywnych z Pocztą Polską, ceny usług pocztowych ulegają znacznemu obniżeniu.

9) Potwierdzenie wygrania przetargu przez Polską Grupę Pocztową SA

 Zgodnie z decyzją Centrum Zakupów Instytucja Gospodarki Budżetowej z dnia 22 listopada 2013 roku, Polska Grupa Pocztowa złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na obsługę korespondencji sądów powszechnych oraz prokuratur. Dwuletni kontrakt, który wejdzie w życie od stycznia 2014 roku jest warty ok. 500 mln złotych. PGP złożyła ofertę niższą o ponad 84 mln zł od Poczty Polskiej.

 10) Podpisanie umowy

W dniu 18 grudnia 2013 roku Polska Grupa Pocztowa podpisała umowy ze Skarbem Państwa – Sądem Apelacyjnym w Krakowie oraz Prokuratorem Generalnym na obsługę korespondencji sądów powszechnych i prokuratur. Dwuletni kontrakt, który wejdzie 

w życie od stycznia 2014 roku, jest wart ok. 500 mln złotych. PGP doręczy w trakcie obowiązywania umów ponad 100 mln przesyłek, czyli przeciętnie ponad 4 mln listów, paczek oraz przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym miesięcznie.

Umowa pomiędzy PGP a InPost obejmuje świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, w tym:

a) Przesyłki listowe o wadze do 2.000 g (Gabaryt A i B): zwykłe, priorytetowe, rejestrowane, nierejestrowane, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO)

b) Paczki pocztowe o wadze do 10.000 g (Gabaryt A i B): zwykłe, priorytetowe, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO)

c) Paczki pocztowe o wadze ponad 10.000 g do 30.000 g (Gabaryt A i B): zwykłe, priorytetowe, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO)

d) Przesyłki kurierskie o wagach: do 2 kg, od 2 kg do 5 kg, od 5 kg do 15 kg, od 15 kg do 30 kg, od 30 kg do 50 kg

Jesteśmy także otwarci na współpracę z Pocztą Polską, która może niejednokrotnie skorzystać finansowo na współpracy z operatorami prywatnymi – tak, jak ma to miejsce na rynkach zagranicznych. Zdecydowanie cieszy nas ten kolejny krok w kierunku deregulacji rynku pocztowego, jakim jest wygrany przetarg oraz jednoznaczne decyzje KIO – Rafał Brzoska